Physics Envy ความอิจฉาในสูตร สมการและการวัดผลได้

References

Physics Envy (n.)

คือ ความอิจฉาวิชาฟิสิกส์อันสามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ด้วยสูตร สมการและตัวเลขอย่างหมดจด จนก่อให้เกิดความเชื่อว่าหากสิ่งใดมีสมการมากำกับอธิบายได้ สิ่งนั้นยิ่งดูเป็นวิทยาศาสต์ หรือยิ่งดูเหมือนฟิสิกส์มากเท่าไหร่ ยิ่งดูถูกต้องและน่าเชื่อถือ

การเชื่อว่ากลไกเศรษฐกิจนั้นมีสมดุลตามธรรมชาติไม่ต้องมีการกำกับ ปล่อยให้เป็นไปอย่างเสรีคือดีที่สุด ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน

แต่อาจนำมาปรับใช้ยากกับในเมื่อความเป็นมนุษย์และสังคมที่ไม่มีถูกไม่มีผิดในสาขา Soft Science อย่างเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา ที่อาจสรุปหาได้เพียงแนวโน้มหรือสัดส่วนเท่านั้น ไม่มีความจริงหรือความเท็จบริสุทธิ์

https://www.nytimes.com/2012/04/01/opinion/sunday/the-social-sciences-physics-envy.html