All posts tagged: forgetting

Memory & Attention Decay: การดับสลายจากการความทรงจำและความสนใจ

Others

ความกร่อนสลายของความทรงจำและความสนใจในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น เพลง หนัง งานวิจัย หรือชีวประวัตินักเล่นกีฬาเทนนิส